DIGITAL DA TRIND.
 LAPÃO DA TRINDADE  E 3707    
 PATRICIA
 B 1826 DA MN  I 1116    
 GABILLAMU DA SC
 A 7628 DA MN  DB 385    
 3746 DA MN
 AKAMUN  J 5525    
 JALÃO
 POLONES  C 6881    
 DIADEMA
 B 2598 DA MN  DI 5944    
 821
 3337  BN 5311    
 1615

1713 DA LAÇADA
 1171 BARRANCO
 1646 DA MN  D 7661    
 HIALITA LAMU
 CABIMENTO DA LAC.  J 123    
 NABANTINO DA ZEB.
 ARENGADA DO SALTO  CM 6173    
 FOLIA
 786 DA LAÇADA  BETO 786    
 LUDY DE GARÇA
 POENTE DO PAREDÃO  I 3243    
 BROMA
 375 DA LAÇADA  BETO 375    
 1646 DA MN
 DINOSSAURA DA LAC.  DX 2354    
 BACARIJA DA LAC.